Historie, současnost, charakteristika školy

Historie

 

První samostatná školní budova byla v Libhošti postavena až v roce 1862vlastním nákladem obce. Samotné vyučování však probíhalo v obci mnohem dříve. Škola v Libhošti je v současné stavební podobě z roku 1884. Vyučování bylo dlouhou dobu střídavé, vyučovalo se ve směnách, třídy byly spojovány. Na škole se vystřídalo mnoho vynikajících učitelů, kteří za sebou zanechali významnou stopu v novodobé historii Libhoště.

 

Více se z historie školství a školy dozvíte vtomto článku.

 

Současnost

 

Základní škola získala právní subjektivitu 1. ledna 2003 a nyní má tyto součásti:školní družinu, na odloučeném pracovišti Libhošť 435 pak mateřskou školu a školní jídelnu. Je příspěvkovou organizací. Od 1.7.2011 škola změnila v souvislosti s osamostatněním zřizovatele, také svůj název a IČ. V současné době je  zřizovatelem  obec Libhošť, Libhošť 1, 742 57.

Škola poskytuje základní vzdělání v rozsahu 1. -5. ročníku. V současné době probíhá  ve škole výuka podle Školního vzdělávacího programu ZV – L – verze 2/2011, který vypracovala škola sama. Výuka probíhá  ve všech ročnících.

Základní škola má kapacitu 150 žáků, ve školním roce 2012/2013 organizuje výuku 70 žáků v pěti  třídách. Od 1.9.2012 nemá škola sloučené žádné ročníky. Na základě žádosti ředitelky školy a poté Usnesením Rady obce vyšel zřizovatel škole vstříc a od školního roku 2012/2013 zřizovatel Obec Libhošť přispívá na financování 50% úvazku páté pedagogické síly. Škola tak má všechny podmínky a předpoklady k důsledné přípravě žáků na vstup na druhý stupeň ZŠ. Žáci pokračují v plnění povinné školní docházky v ZŠ v  Novém Jičíně nebo na škole podle výběru rodičů. Školní družina s kapacitou 25 žáků má jedno oddělení s 20 žáky zapsanými k pravidelné docházce a má dopolední i odpolední provoz. V mateřské škole je ve dvou věkově rozlišených třídách s celodenním provozem zapsáno celkem 50 dětí. Kapacita mateřské školy 50 dětí je v současné době plně vytížena..

Budova základní školy je udržována v dobrém technickém stavu. Průběžně jsou prováděny opravy a údržba: v roce 2007 byla provedena výměna starých oken za plastová v přední části budovy a v roce 2008 byla dokončena 2. etapa výměny oken v zadní části budovy. Průběžně se nakupují nové pomůcky pro výuku žáků, nové knihy, nové počítačové programy do angličtiny, vlastivědy. V roce 2011 byla provedena výměna starých oken za okna plastová  v mateřské škole.

 

Charakteristika a představení školy

 

Celkový počet žáků                                                                    počet tříd                                                                                     počet odd. ŠD

            90                                                                                                      5                                                                                                        2

 

Personální zabezpečení k realizaci výchovně vzdělávací práce, projektů a operativních programů je zajištěno týmem vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných učitelů a vychovatelů. Součástí pedagogického sboru v základní škole je 6 učitelek, 2 vychovatelky ve školní družině, s ranním i odpoledním provozem. Ve škole pracuje jedna školnice- uklízečka

 

Údaje o škole

Budova školy je umístěna v centru obce, v klidné části mimo hlavní komunikaci. Je udržována v dobrém technickém stavu. Údržba a opravy jsou prováděny průběžně. Od 1.1.2003 jsme příspěvkovou organizací. Škola je přístupná jak pro žáky docházející pěšky, tak i pro osobní automobily. Dopravní obsluze je rovněž přístupnost zajištěna.

V roce 2011 došlo v základní škole k výrazným změnám. Do 30.6.2011 byla škola příspěvkovou organizací Města Nový Jičín, které bylo jejím zřizovatelem.

V dubnu 2010 proběhlo v naší obci Libhošť referendum za osamostatnění obce, která do této doby byla součástí města Nový Jičín. Referendum bylo úspěšné a od 1.1.2011 se tak obec Libhošť stala samostatnou obcí se svým obecním úřadem.

 

Vize školy

Základní škola je moderní školou, a to nejen vybavením a využíváním moderních technologií, ale především novým moderním přístupem k žákům, kterým poskytuje ucelené vzdělání a připravuje žáky pro vstup na 2.stupeň základních škol a pro život v otevřené společnosti.

Vize školy je založena na objektivní reflexi reálných potřeb společnosti. Základním dokumentem je vlastní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – L – verze 3/2014, který současně s dlouhodobým plánem rozvoje a ročním plánem tvoří otevřený materiál s možnostmi změn, založených na podložených faktech a objektivních zjištěních.

 

Úplnost a velikost

Základní škola Libhošť je neúplnou školou s pěti ročníky prvního stupně. Ve školním roce 2013/2014 zahájila škola opět výuku v pěti samostatných třídách, tzn., že jednotlivé ročníky nejsou již spojeny. K tomu, aby se mohli žáci učit v samostatných třídách nemalou měrou přispíval zřizovatel školy, který každoročně financoval polovinu platu učitelky. Od školního roku 2015/2016 hradí škola všechny pedagogické pracovníky z finančních prostředků kraje.

V současné době škola poskytuje základní vzdělávání přibližně 90 žákům, kapacita školy je 150 žáků. Výuku většiny předmětů organizujeme v běžných třídních kolektivech, výchovy ve sloučených ročnících. Průměrná naplněnost tříd je 18 žáků. Žáci pokračují v plnění povinné školní docházky v základních školách v Novém Jičíně a Příboře a Sedlnici, podle výběru zákonných zástupců.

Škola se dlouhodobě zaměřuje na výchovu ke zdraví a zdravý životní styl. V současné době pracuje škola na obhajobě projektu Zdravá škola.

Součástí školy jsou mateřská škola a školní jídelna (na odloučeném pracovišti), školní družina a školní jídelna-výdejna.

Školní družina byla v roce 2016 rozšířena na základě zájmů zákonných zástupců o jedno oddělení s kapacitou 15 žáků. V současné době má dvě oddělení s celkovou kapacitou 40 žáků. Provoz probíhá v ranních i v odpoledních hodinách.

Školní družina nabízí dětem kromě pestrého programu, také činnost v zájmových kroužcích.

V rámci činnosti školní družiny nabízíme zájmové vzdělávání keramiky a lega. V keramice je využívána vlastní keramická pec, kterou zároveň využívají učitelé v rámci výuky výtvarné výchovy.

Škola vyučuje anglický jazyk od 3.třídy. Mimo výuku povinné angličtiny škola nabízí zájmové vzdělávání z anglického jazyka v rámci školní družiny, a to pro 1. a 2. ročník.

Ve školním roce 2015/2016 poskytovala škola vzdělávání celkem 80 žákům, realizovala vzdělávací program a výuku podle ŠVP ZV –L- verze 3/2013 v 1.- 5. ročníku. Ve školním roce 2016/2017 začala škola pracovat podle ŠVP ZV-L-verze 4/2016. Škola organizovala výuku žáků v pěti samostatných třídách.V letošním školním roce odešla většina našich žáků do základních škol v Novém Jičíně.

 

Vybavení školy

Areál školy tvoří školní budova a zahrada. Dvoupodlažní budova školy je umístěna v centru obce, v klidné části mimo hlavní komunikaci. Je udržována v dobrém technickém stavu. V minulých letech byla provedena rekonstrukce podlahy šaten, sociálního zařízení a výměna oken na budově základní školy, údržba a opravy jsou prováděny průběžně.

V měsíci srpnu 2012 byla provedena rekonstrukce šatny v základní škole. Staré, nevyhovující lavice a věšáky byly vyměněny za nové, barevné úložné boxy na obuv a oblečení dětí. V šatně byly opraveny omítky a strop, vymalovány stěny a přemístěn radiátor. V srpnu 2016 byly doplněny nové úložné boxy celkem pro 20 žáků, a to z důvodu nárůstu žáků v průměru o 8.

Během školního roku byla instalována nová umyvadla ve třídách, vyměněny nové vodovodní baterie. Drobné údržbářské práce a obsluhu plynových kotlů v mateřské škole i základní škole zajišťuje od 1.7.2011 správce obce, který byl do této funkce pověřen zřizovatelem.

V měsíci srpnu 2013 byla jedna třída v přízemí školy nově vymalována a vybavena novým nábytkem.

Budova poskytuje potřebné výukové prostory, které neomezují výběr metod práce nebo realizaci spontánních pohybových aktivit. V přízemí jsou umístěny šatny žáků, sociální zařízení pro žáky a zaměstnance školy, výdejna stravy se školní jídelnou, dvě kmenové učebny, kabinet pomůcek a šatny pro zaměstnance školy. V srpnu 2014 prošel kabinet pomůcek a šatny zaměstnanců rekonstrukcí. Kabinet byl vymalován, byly dokoupeny pojízdné stojany na ukládání výukových map, byly opraveny police na pomůcky. V rámci zkvalitnění zázemí a životního prostředí byla v přízemí vybudována nová šatna pro zaměstnance školy. V poschodí jsou další tři kmenové učebny, jedna z nich slouží jako odborná učebna ICT a druhá jako odborná učebna pro výtvarnou výchovu, sborovna a další sociální zázemí. Během školního roku 2015/2016 proběhla ve škole rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor budovy základní školy.

Objem prací i organizační náročnost si vyžádaly předčasné ukončení školního roku.

V průběhu osmi týdnů byla provedena celková rekonstrukce elektroinstalace, vodoinstalace a odpadů, odstraněny staré omítky ve všech prostorách budovy, včetně stropů a nahrazeny novými.

Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně v bezprostřední blízkosti školy. Od 1.7.2011 převzal správu budovy tělocvičny rovněž zřizovatel. Jelikož jsou prostory tělocvičny v současné době nevyhovující, snažíme se sportovní aktivity přenášet v příznivém počasí na sportovní hřiště. Velice vítáme snahu zřizovatele o vybudování nové sportovní haly a multifunkčního hřiště na místě stávající a již nevyhovující tělocvičny v obci. Priorita ve využívání tělocvičny i nadále náleží základní škole a mateřské škole podle rozvrhu výuky a rozvrhu zájmových kroužků, který je každoročně předán na vědomí zřizovateli.

Ve školním roce 2011/2012 došlo k celkově rozsáhlé rekonstrukci prostor školní družiny v suterénu školy. Nevyhovující a vlhké prostory si vyžádaly asanační práce, nové omítky, stropy a podlahy. Během jarních měsíců byly práce dokončeny, místnost byla vymalována. Nad umyvadly byly vyměněny nové vodovodní baterie. Byly upraveny prostory šatny, které byly také vymalovány. Ve školním roce 2015/2016 proběhla rovněž oprava sociálního zařízení ve školní družině, byla položena nová dlažba a obklady zdiva. Prostory byly vymalovány.

Školní zahrada a školní hřiště, okolní příroda, lesy a rybníky skýtají velké možnosti pro výchovně vzdělávací práci.

Všechny kmenové učebny jsou vybaveny novým, žákovským nábytkem. Odborné pracovny, slouží pro výuku cizího jazyka, práce na počítačích a pro výuku výtvarné výchovy. Výuka má dostatečnou oporu v materiálním vybavení. V rámci projektu „Moderní škola“ jsme získali v letech 2012 – 2014 PC vybavení v celkovém počtu 16 žákovských stanic, 4 notebooky, 5 kusů interaktivních tabulí a 3 kusy tabletů, které jsou využívány v hodinách speciální péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době jsou všechny třídy vybaveny interaktivní tabulí a notebookem s připojením na tuto tabuli. Celá budova školy je pokryta internetem. Ve školním roce 2014/2015 jsme získali do základní školy klavír, který je využíván ve výuce hudební výchovy. Žáci mají vhodné učebnice a pracovní sešity, k dispozici jsou různé výukové materiály, názorné pomůcky a didaktická (audio i video) a výpočetní technika. Toto technické zázemí vyhovuje současné technické úrovni. Materiální vybavení je průběžně využíváno ve výuce, neboť je účelně umístěno v učebnách v přízemí i v prvním patře budovy. To umožňuje pedagogům volit pomůcky podle okamžitých potřeb, žáci jsou vedeni s nimi pracovat a zvyšuje se tak efektivita hodin a podílů žáků na učení.

Pedagogové mají vhodně zařízené zázemí ve sborovně školy, ve které byl ve školním roce 2012/2013 instalován učitelský počítač s napojením na samostatnou tiskárnu. Ředitelka školy využívá ke své administrativní práci ředitelnu školy, která byla také v tomto školním roce zrekonstruována a vybavena novým nábytkem, počítačem a barevnou tiskárnou. Toto řešení je pro práci ředitelky optimální. Vybavení školy je v souladu s jejími potřebami, podporuje efektivitu vzdělávání, tvořivost a přístup k informacím.

V roce 2014 byly zrekonstruovány další prostory v suterénu školy a školní družina byla přemístěna ze třídy v přízemí do těchto prostor. Družina je vybavena novým školním nábytkem, kobercem a v neposlední řadě novými hračkami a učebními pomůckami.

Do pravidelné činnosti byly kromě výchov a vycházek zařazen zájmový kroužek keramiky, který vedla úspěšně paní vychovatelka a kroužek lega. Druhé oddělení školní družiny umístěno v prostorách kmenové třídy v budově základní školy a má jen odpolední provoz.