Zápis žáků

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LIBHOŠTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020 se bude konat ve středu 17. dubna 2019 od 14.00 do 17,00 hodin v základní škole v Libhošti

Kritéria pro přijetí:

  • Děti s trvalým bydlištěm v Libhošti
  • Naplněnost třídy podle pořadí registračních čísel.
  •  Upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce, že dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jsou povinni přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1.dubna do 30.dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad).   
  • O odložení povinné školní docházky rozhodne ředitel školy na základě odborného posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického logopeda.
  • Rodiče nebo zákonný zástupce dítěte přinesou k zápisu rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce).