Informace k zápisu k povinné školní docházce

Obec Libhošť je zřizovatelem Základní školy v Libhošti.
Přednostně budou zapsány děti s trvalým bydlištěm v Libhošti. Rodiče mohou zapsat dítě do základní školy mimo spádový obvod této školy, avšak s rizikem nepřijetí na vybranou školu z kapacitních důvodů.
Informace o zápisu budou zákonným zástupcům předány na informativní schůzce, která se bude konat ve středu dne 14.března 2018 v 16,00 hodin v mateřské škole.
Zápis dětí do prvních tříd základních škol pro školní rok 2018/2019 se uskuteční dne 18. dubna 2018 v době od 14,00 do 17,00 hodin v základní škole.
V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Povinná školní docházka je stanovena § 36 odst. 3 školského zákona a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Pro školní rok 2018/2019 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31.08.2018 a děti s odkladem školní docházky.
Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu svůj platný občanský průkaz a rodný list dítěte.