Pro rodiče prvňáčků

Pro rodiče(nejen) prvňáčků

 

Vážení rodiče,

Velice nás těší , že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku na naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát v průběhu zahájení školní docházky vašich dětí do základní školy.

 

1. Několik informací o škole

Škola vyučuje 1. až 5. ročník podle vzdělávacího programu ŠVP ZV –L-verze 2/2011. ŠVP byl v roce 2010 kontrolován ČŠI s kladným výsledkem. V závěru školního roku 2011/2012 v měsíci červnu proběhla na základní škole kontrola ze strany ČŠI. Závěry z této kontroly jsou uveřejněny na našich webových stránkách.

Jako základní škola chceme žákům poskytovat základní vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dát dobré základy jednoho cizího jazyka a seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích. Ve škole se v letošním školním roce postupně obnoví školní informační centrum, které umožní žákům více se seznámit s výpočetní technikou. Důraz škola klade na mimotřídní aktivity nad rámec výchovně vzdělávacího standardu: kroužky a akce pořádané mimo vyučování.

Ve školním roce 2012/2013 zahájí škola po několika letech opět výuku v pěti samostatných třídách, tzn., že jednotlivé ročníky nebudou již spojeny.

Školu navštěvuje zhruba 70  žáků, kteří chodí do 5 tříd. Průměrná naplněnost je 14 žáků na třídu.

Školní družina má 1 oddělení, které navštěvuje 25 žáků (1. až 3. třídy), při malé naplněnosti i žáci 4. a 5. třídy.

Škola vyučuje anglický  jazyk už od 3.třídy.

Škola má v současné době 4 zájmové kroužky, a to míčové hry, keramiku, lego a anglický jazyk

Ve škole pracuje 5 učitelů včetně ředitelky školy, 1 vychovatelka a 1 školnice.

 

K 30.6.2011 byl ukončen  projekt pod názvem „Modernizace digitálního vzdělávání“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, z legislativních důvodů, týkajících se odtržení obce od  Nového Jičína. Tato administrativní záležitost způsobila škole i novému vedení obce nemalé komplikace. V současné době se již toto jednání blíží ke konci.

Škola se však i poté zapojila do nového projektu pod názvem „Moderní škola“. Projekt je již realizován od 1.6.2012. Finanční prostředky budou čerpány opět  z evropských fondů. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Rovněž bude obnoveno vybavení školy novými pomůckami.

 

2. Výuka v 1. třídě

 

Učební plán 1.třídy

Český jazyk                            9 hodin

Matematika                            4 hodiny

Prvouka                                  2 hodiny

Hudební výchova                   1 hodina

Výtvarná výchova                  1 hodina

Praktické činnosti                   1 hodina

Tělesná výchova                     2 hodiny

 

V první třídě lze vyučovat jednotlivým předmětům v blocích, menších časových celcích než jedna vyučovací hodina a jednotlivé řízené činnosti kombinovat a propojovat, ale při zachování celkové týdenní dotace pro jednotlivé vyučovací předměty.

Vyučování v 1. třídě začíná v 8,00 hodin a končí vždy v 11.40 hodin.

 

3.  Školní družina

Ve škole pracuje školní družina . Školní družinu mohou navštěvovat podle zájmu rodičů žáci první třídy (někteří žáci chodí se školní družinou pouze na obědy do školní jídelny).

Školní družina má ranní i odpolední provoz:

6,30 – 7,40 hodin

11,40 – 15,30 hodin

Zápis do školní družiny proběhne při zahájení školního roku 2012/2013 u vychovatelky školní

 

 

4. Je vaše dítě připraveno na školu ?

  • Společenské předpoklady

·           je oblíbeno  a přijímáno ostatními  dětmi a nezaujímá  agresivní nebo  mučednický  postoj, když musí čelit  problémům, má kamarádský postoj k ostatním

·           umí se rozdělit s ostatními, není sobecké

·           je ochotno pomáhat doma i ve škole a je schopné plnit jednoduché úkoly

·           je spokojené, když si hraje se skupinou přátel

·           umí  si  zajistit  své  osobní  potřeby,  jako  například umytí a osušení rukou

·           když se nabízí nějaká nová činnost, je připraveno se zapojit

·           pokud jsou dány  pokyny, je srozuměno se jimi  řídit, je pozorné, poslouchá

·           umí   se  přiměřeně  rychle  obléknout,  použít  WC   se  všemi hygienickými  požadavky, svoje místo a věci udržuje v pořádku

 

  • Fyzické předpoklady

·           umí si poradit s knoflíky, zipy a tkaničkami

·           má šikovné prsty, umí stříhat nůžkami, zvládne velkou tupou jehlu a nit,  umí  navlékat  korálky, umí i jiné  věci,  které patří k manuální zručnosti

·           umí chytit a hodit velký míč

·           umí udržet rovnováhu, když jde po zídce nebo kladině

·           umí poskočit

·           umí chvilku poskakovat na jedné nebo na druhé noze

·           není přehnaně nesoustředěné nebo apatické

·           je schopno dosáhnout levou rukou na své pravé ucho a obráceně

 

  • Psychické předpoklady

·           umí hovořit o nějaké nedávné  události či zážitku rozumně, s určitým stupněm plynulosti

·           má rádo příběhy a je schopné je poslouchat bez přílišných projevů neklidu

·           rozezná barvy a zná jejich názvy

·           zná své jméno a příjmení, orientuje se ve své rodině, popř. zná adresu bydliště

·           pamatuje si, o čem asi jsou jeho oblíbené pohádky

·           správně vyslovuje, artikuluje a vytváří věty docela plynule

·           umí nazpaměť některé dětské písničky a říkanky

·           projevuje touhu číst a zajímá se o knihy a o vše, co se dá číst, kreslené příběhy mu také docela vyhovují

·           zapojí se do her, které doma  hraje s ostatními dětmi, když začne hrát novou hru, jedná podle instrukcí

  • Spolupráce  rodiny  a  školy

·           jednotná výchova rodiny a školy

·           každodenní rozhovor o školní práci

·           důsledná kontrola pomůcek

·           dohled při psaní domácích úkolů

·           pravidelné návštěvy třídních schůzek

·           při obtížích žáka spolupracovat s třídním učitelem a  školním psychologem