Koncepce domácí přípravy

Základní škola a Mateřská škola, Libhošť 90, příspěvková organizace

 

Koncepce domácí přípravy

Domácí příprava je každodenní a nedílnou součástí přípravy žáka do školy. Domácí příprava buduje odpovědnost žáka za plnění povinností.

Podle §31, § 32 a § 33 zákona č. 94/1963 Sb., v platném znění, má rodina rozhodující vliv na výchovu dítěte a rodiče jsou spoluzodpovědni za vzdělávání svých dětí, proto ze strany rodičů probíhá kontrola přípravy dětí do školy. Rodiče svým podpisem stvrzují, že písemný domácí úkol byl vypracován doma a nesou spoluzodpovědnost za estetičnost vypracování. Rodiče nenesou odpovědnost za věcnou správnost úkolu.

Při plnění domácího úkolu si žák zopakuje a procvičí látku, která byla probírána ve škole, žák si ověří, zda učivo pochopil a zda je dokáže samostatně aplikovat. Při domácí přípravě má žák na zpracování více času, může využít různých pomůcek a zdrojů a dbá na estetičnost zpracování. Domácí úkoly mohou být v rámci třídy rozdílné. Nadaní žáci mohou dostávat kvalitativně a kvantitativně náročnější úkoly, žáci s SPU mohou mít redukovaný rozsah a náročnost podle typu postižení. Pro integrované žáky nadále platí domácí příprava podle individuálního vzdělávacího plánu, který je zpracován školou a stvrzen pedagogicko – psychologickou poradnou a rodiče se zavazují k domácí přípravě dané tímto plánem.

 

Forma zadávání domácího úkolu:

Zadání domácího úkolu je učitelem zapsáno na tabuli, aby si jej každý žák/yně mohl/a zaznamenat. Učitel úkol vysvětlí, uvede příklad řešení a následně si ověří dotazy, zda žáci zadání úkolu pochopili nebo dá prostor individuálním dotazům ze strany žáků. Najde-li se přesto žák/yně , který úkolu nerozumí, domluví si s vyučujícím individuální konzultaci nebo mu učitel ještě jednou vysvětlí.

Forma domácí přípravy, typy úkolů:

a) příprava pomůcek

> probíhá dle rozvrhu a dle instrukcí vyučujících jednotlivých předmětů

b) ústní projev

> opakování látky z předchozích hodin, práce s mapou

> příprava na písemnou práci, opakování pravidel a vzorců

> slovní zásoba do cizích jazyků

> příprava na verbální zkoušení

> výklad, referát apod., práce s PC na internetových stránkách

> beseda, diskuse na dané téma

> čtení / na 1. stupni denní čtení, v 1. a v 2. ročníku vždy hlasité pod dohledem /rodičů/

> doporučená četba od 3. do 5. ročníku, výběr knih posoudí vyučující a zároveň určí způsob zpracování záznamu o četbě, doporučené minimum je3 – 5 knih za rok

c) písemné úkoly

> pravidelné – týkají se přípravy do všech předmětů, zejména však do matematiky, českého jazyka, cizího jazyka

> nepravidelné/mimořádné – výtah, výpisek, referát, projekt, dokončení výtvarných prací a výrobků z VV a PČ/

> příprava na projektové vyučování dle zadání učitelů jednotlivých tříd

> v 1. – 3. ročníku psaní do písanky nebo sešitu dle zadání učitele

 

Kontrola plnění úkolů:

Splnění každého zadaného úkolu je vyučujícím zkontrolováno:

> ústním ověřením znalostí – ústní zkoušení, frontální opakování

> kontrolou sešitů, pracovních sešitů. pracovních listů

> kontrolou pomůcek

> případně oznámkováním úkolu

 

Hodnocení domácí přípravy:

> Pokud žák nesplní domácí úkol, je tato skutečnost oznámena rodičům v žákovské knížce nebo v sešitě. Žák si úkol splní dodatečně, a to po škole /je-li dohodnuto s rodiči/ nebo přinese úkol následující den.

> Nesplní – li žák domácí úkol, který byl na známky, je hodnocen stupněm nedostatečným. Opakované neplnění a nenošení pomůcek může ovlivnit výslednou známku z předmětu.

> Nenošení školních pomůcek je zaznamenáváno jednotlivými vyučujícími a na základě četnosti těchto prohřešků se postupuje podle školního řádu v části Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků.

Kontrolou dodržování této směrnice je pověřena: Mgr. Dagmar Michálková, ředitelka školy

V Libhošti dne 22.1.2013

 

> projednáno na pedagogické radě dne 23.1.2013

> vloženo na webové stránky dne 6.2.2013

Z fotogalerie